azbest mGmina Łowicz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. „Gminna zbiórka odpadów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Łowicz”.

Na realizację ww. zadania dotacja wynosi 72.806,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześć złotych).

Dofinansowanie dotyczy zadań z zakresu: przygotowania do transportu (pakowania), transport  i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Więcej informacji można uzyskac w siedzibie urzędu  lub pod numerem telefonu 46 830 2638.