networking 2633600 340

Na terenie Gminy Łowicz w najbliższym czasie będzie układana nowoczesna światłowodowa sieć, umożliwiająca dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Początkowo prace przewidziane były miejscowościach Dąbkowice Dolne, Jamno i Zielkowice. Aktualnie rozszerzono teren inwestycji o kolejne miejscowości  tj. Dąbkowice Górne, Jastrzębia, Otolice, Pilaszków, Niedźwiada, Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi.

Video IsesjaRadyGminy

W dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 odbyła się czwarta sesja Rady Gminy Łowicz, podczas której podjęto m.in uchwałę w sprawie wieloleteniego planu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" . Ustalono również wysokość dochodu uprawniającego do skorzystania z tego planu oraz zasady zwrotu wydatków poniesionych na ten cel. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

MaluchPlusOTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” 2019
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza prowadzących instytucje opieki dla dzieci do lat 3 oraz planujących prowadzić takie instytucje do udziału w kolejnej edycji programu „MALUCH+”. Na edycję 2019 przeznaczono 450 mln zł.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603, z późn. zm.), ogłasza w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, zwanego dalej „Programem” – konkurs „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie będzie przeznaczane na tworzenie oraz utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Na Program w 2019 r. przeznaczono 450 mln zł.

Video IsesjaRadyGminy

W dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 14.00 odbyła się trzecia sesja Rady Gminy Łowicz, podczas której debatowano między innymi nad zmianami w budżecie, zasadami wnoszenia inicjatyw obywatelskich oraz nad reprezentacją Gminy Łowicz w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Bzura". Zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad oraz zapoznania się z wynikami głosowania. 

aefektywneGminyGmina Łowicz bierze udział w projekcie z dofinasowaniem unijnym, którego celem jest zwiększenie efektywności świadczenia usług administracyjnych w obszarach podatki i opłaty lokalne. Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej badania satysfakcji klienta z zakresu podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Łowicz: https://goo.gl/forms/usxRDnuuJcGGCcv13    
Dla mieszkańców gminy oznacza to między innymi  usprawnienie komunikacji z gminą poprzez e-usługi dostępne  na platformie EPUP.

cellular tower 1676940 640

Z informacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu wynika, że w miejscowosci Niedziada na działce o nr ewidencyjnym nr 272 planowana jest inwestycja budowy wieży telekomunikacyjnej wraz z bazą telefoni komórkowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami specjalnymi, inwestycje tego typu mogą być realizowane na terenach rolnych i nie wymagają zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

Video IsesjaRadyGminy

W dniu 27 listopada 2018 roku o gdz. 14.00 odbyło się drugie posiedzenie Rady Gminy Łowicz. Na sesji Rada Gminy przyjęła roczny program wspólpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi, podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad oraz zapoznania się z wynikami głosowania. Podjęte uchwały będą wkrótce dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu gminy.