Kosze2018W bieżącym roku do przetargu nieograniczonego na „ Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnym wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Łowicz” stanęła tylko jedna firma: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Podkreślić należy, iż jest to ta sama firma, która nieprzerwanie odbiera odpady z terenu gminy od 2013 roku. Aby zapewnić prawidłowość funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi 1 grudnia 2020 r. zostanie podpisana umowa z firmą PreZero Service Centrum.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochody budżetu gminy i muszą bilansować system finansowania odbioru odpadów od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych (dochody muszą się równać wydatkom). Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, wiąże się z czynnikami, na które gmina nie ma żadnego wpływu. System gospodarowania odpadami komunalnymi z mocy prawa musi się samofinansować. Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami, ani do niego dopłacać. Wnoszone przez Mieszkańców opłaty oraz ponoszone koszty są księgowane zgodnie z ustawą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie innych zadań niezwiązanych z gospodarką odpadami.

Na koszty funkcjonowania systemu składają się między innymi:

-  odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania

-  koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów

  komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

- edukacja ekologiczna                                 

 W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami zaszła konieczność podwyższenia  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łowicz.