Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łowicz