WyborySamorzadowe2018

Wyniki wyborów w Gminie Łowicz

w dniu 26 października 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r.:

 - o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego,

- o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego.

 Poniżej zamieszczamy  wyciągi Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. z wyżej wymienionych obwieszczeń o wynikach wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. w gminie Łowicz.

Wybór Wójta

Wybór człownków Rady Gminy

Zapraszamy do obejrzenia slajdów inwstycyjnych 

 

InwestycjeUGL2014 18mINWESTYCJE ZREALIZOWANE W KADENCJI 2014-2018

Inwestycje gminne były realizowane z dochodów własnych gminy 114 089 000 zł, środków pozyskanych z zewnątrz (UE, NFOŚ, WFOŚ) - 5 605 000 zł oraz zwrotu z podatku VAT - 2 347 000 zł;

W szczególności na inwstycje komunalne przenaczono 12 390 000 zł, na rozbudowę i remonty domów ludowych - 4 725 000 zł; na rozbudowę sieci wodociągów 501 000 zł; na utrzymanie i budowę dróg - 6 627 000 zł.
Godny podkreślenia jest fakt, że pomimo realizacji tak wielu inwestycji z
adłużenie gminy wynosi 0%;

   1. Inwestycje w zakresie oświaty:

 • modernizacja szkół (Dąbkowice Dolne, Popów, Zielkowice) poprzez przygotowanie pomieszczeń dla klas VII i VIII oraz na potrzeby funkcjonowania przedszkoli,
 • remont zaplecza sanitarnego w szkołach w Jamnie i Wygodzie,
 • zakup pracowni komputerowych dla szkół w Wygodzie, Jamnie, Dąbkowicach Dolnych, Niedźwiadzie, Popowie i Zielkowicach,
  2. Inwestycje drogowe i transportowe:
 • budowa mostu na rzece Bzura w Klewkowie,
 • remont i modernizacja dróg w miejscowościach Bocheń, Jamno – Dąbkowice, Klewków, Popów, Pilaszków, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Strzelcew, Zielkowice, Parma – Zawady,
 • remont i montaż przystanków autobusowych,
  3. Budowa chodników w miejscowości Guźnia, Bocheń, Ostrów;
  4. Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzelcew, Otolice, Jamno, Jastrzębia, Zielkowice;
  5. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie nowej zabudowy na terenach podmiejskich;
  6. Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Bocheniu, Ostrowie, Popowie, Zawadach i Jamnie;
  7. Budowa i modernizacja boisk sportowych wraz z oświetleniem w Wygodzie, Jamnie, Niedźwiadzie i Placencji;
  8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady, Niedźwiada (aktualnie ubiegamy się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie wykonania dla mieszkańców przyłączy kanalizacyjnych);
  9. Budowa kanalizacji sanitarnej Zielkowice – Parma – Placencja (w październiku po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na dotację
  w kwocie 7 700 000 zł ogłosimy przetarg na wykonanie);
  10. Rozbudowa i modernizacja domów ludowych w Zielkowicach, Pilaszkowie, Popowie, Strzelcewie, Wygodzie, Zawadach i Bocheniu.

Zapraszamy do oglądania fotogalerii inwestycyjnej z lat 2014-2018 

 

rodo

 

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

 

W Urzędzie Gminy Łowicz wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to firma, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Inspektorem jest ASYSTA sp. z o.o., reprezentowana przez Pana Pawła Modrzejewskiego – Prezesa Zarządu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Asysta sp. z o.o., ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek
 • przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łowicz jest: Wójt Gminy Łowicz.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Łowicz, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łowicz, za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 544 544 001.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- 6, ust.1,lit.c RODO; wynikających z następujących aktów prawnych:  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i akty wykonawcze, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i akty wykonawcze, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Łowicz,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - 6, ust.1,lit.b RODO;
  c) sprawnej realizacji umów w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu, co stanowi nasz uzasadniony interes, – art. 6 ust 1 lit f,
  d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- 6, ust.1,lit.e RODO,
  e) w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art.6, ust.1,lit.a RODO. Może to dotyczyć danych kontaktowych, które podają Państwo w celu usprawnienia kontaktu, a które nie są wymagane przez przepisy (np. nr telefonu, adres email). Dane te na naszych formularzach oznaczone są jako dobrowolne, a ich podanie oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w celu kontaktu i w związku ze sprawą, dla której Państwo podają te dane.   
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Łowicz np. w zakresie obsługi IT, wywozu nieczystości, usług hostingowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody.
 6. Na warunkach określonych w RODO , w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie.  
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy Łowicz, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 10. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

 

Informujemy, że na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wymagane jest zezwolenie.
Osoby fizyczne lub firmy  zamierzające to robić powinny złożyć wniosek do Wójta Gminy Łowicz według ustalonego wzoru