logodoprzetargu

 

 

 

 

Gmina Łowicz ogłosiła w dniu 10 lutego 2017 roku przetarg na zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady”. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nr umowy o dofinansowanie projektu POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 30 września 2016 roku.