bsługę programu 500+ prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mający swoją siedzibę w budynku Urzędu Gminy Łowicz.

Można składać wnioski na :

Rodzina 500 plus 

-  Świadczenia wychowawcze 500+,

Dobry Start

-  Świadczenie dobry start 300+

-  Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami,

-  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

500p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O

Nowe wzory dokumentów są do pobrania na stronie ministerstwa:  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 Do wniosków należy załączyć:

  • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2016 oświadczenie bądź zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy albo nakaz płatniczy (decyzja wymiarowa) z informacją o wielkości gospodarstwa w 2016r. w ha przeliczeniowych,
  • jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu w roku 2016, dokument potwierdzający miesiąc uzyskania tegoż dochodu,
  • jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu po roku 2016, dokument zawierający wysokość tego dochodu w kwocie netto, za miesiąc następny, po miesiącu w którym dochód został uzyskany.
  • jeżeli nastąpiła utrata dochodów po 2016 roku, dokument potwierdzający utratę tego dochodu,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • oświadczenie bądź zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2016 w sytuacji, gdy opłacane byłe na rzecz KRUS, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalno Rentowego MSW bądź SW,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

W Gminie Łowicz program Rodzina 500+ realizowany jest przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Łowiczu tj.:

- pokój nr 5 (GOPS) Beata Legat , nr tel. 46 830 26 36

- pokój nr 19 Pani Małgorzata Kucińska , tel. 46 830 26 57

Podstawą do ubiegania się o świadczenie przez osoby uprawnione będzie złożony wniosek.

Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub elektronicznie m.in. za pośrednictwem portali

 EpuapempatiaPUEZUS

  a także poprzez systemy bankowści elektronicznej.