Ukraina mother gbe6fa73ec 640

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Dom ukraina house g3f932f1f6Wójt Gminy Łowicz, prosi mieszkańców Gminy Łowicz,  którzy chcieliby zapewnić  schronienie uchodźcom z Ukrainy  oraz tych,  którzy już przyjęli  do swoich domów  obywateli Ukrainy,  o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do  Urzędu Gminy Łowicz bądź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu.  Informacje te są niezbędne  celem dokonania ewidencji wszystkich uchodźców przebywających na terenie Polski oraz objęcia ich opieką.

Strategia confusion gc46d2a176 640Wójt  Gminy Łowicz Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057) oraz uchwałą nr XXXV/191/21 Rady Gminy Łowicz z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Łowicz na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zaprasza

Pomoc PL UkrainaUrząd Gminy Łowicz organizuje zbiórkę darów rzeczowych na rzecz Ukrainy w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej. Zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Łowicz  do wsparcia Ukrainy oraz Ukraińców uciekających z ojczyzny. 1 marca 2022 roku zostanie uruchomiony punkt zbiórki darów w Szkole Podstawowej w Popowie.  Punkt będzie czynny od godz. 09:00 do godz. 17:00 na małej sali gimnastycznej. Prosimy o kierowanie się do bocznego wejścia na salę gimnastyczną i nie wchodzenie do szkoły. Poniżej publikujemy listę produktów, które będą przyjmowane w punkcie.

szadzonki pine g6be9e7af7 640Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.0.1275, 1718, z 2022 r. poz. 84 

BezpiecznieNaWsiGospodarstwo rolne dla wielu dzieci jest domem i miejscem wypoczynku. Powinniśmy więc stwarzać bezpieczne warunki zabawy, wyjaśniać niebezpieczeństwa oraz wskazywać sposoby ich unikania. Ferie to okres, w którym dzieci więcej czasu spędzają na terenie gospodarstwa. Podstawową sprawą jest zapewnienie dzieciom opieki oraz przygotowanie odpowiedniego miejsca spędzania wolnego czasu z dala od części produkcyjnej gospodarstwa. W związku z tym Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz z Placówkami Terenowymi przedstawia 2 propozycje dla dzieci, które mogą wpłynąć na wzrost świadomości zarówno najmłodszych mieszkańców wsi jak i ich rodziców.

ZlobekKubusiowyZakatek

Drodzi Rodzice!. 14 lutego br. rusza rekrutacja na rok szkolny 2022/23  do Gminnego Żłobka  „Kubusiowy Zakątek” mieszczącego się w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać:

- ze strony bip.uglowicz.nv.pl zakładka jednostki organizacyjne gminy/ żłobek,

- ze strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Popowie,

- w siedzibie Żłobka.